شعبه مون?خ شعبه م?لان
 

Unser Team in Mailand

.دقت و تعهد جلوه ??دا م? ?نند

ت?م ما در م?لان تمام وقت در خدمت شماست. شر?ت حمل و نقل ب?ن الملل? ه?رش با تعهد و دانش به اثبات رس?ده خود محموله شما را به محل مورد نظر شما در خاور م?انه، ا?ران، عراق، آس?ا? مر?ز? و سراسر جهان م? رساند.

به ?ادر لوج?ست??? مجرب و ?ارآزموده ما اعتماد ?ن?د و با آنها در م?لان تماس ب??ر?د.

از سال ???? تا ?نون متخصص?ن ما در م?لان آماده خدمات رسان? به شما در زم?نه حمل بار به تر??ه م? باشند.

شر?ت حمل و نقل ب?ن الملل? ه?رش با تسلط به حرفه خود از سال ???? تا ?نون: سر?ع، مطمئن و ارزان

UNIVERSUM Trasporti e Spedizioni Internazionali S.R.L.
Via del Ricordo18
20128 Milano / Italy
 
0039 - 02 - 25 67 851 تلفن:
0039 - 02 - 25 91 508 فا?س:
peter@universum.it ا? م?ل:
 
شعبه
شر?ت
صلاح?تها
معرف?ن
تماس با ما
مسؤل وبسا?ت ADSp صفحه اصل?