شر?ت حمل و نقل ب?ن الملل? ?ام?ون حمل بار از راه آب و هوا
 
Hirsch Spedition International

Hirsch Spedition International

سر?ع و سر?عتر، شر?ت حمل و نقل ب?ن الملل? ه?رش هم?شه بار شما را مطمئن به مقصد
م? رساند.

شر?ت حمل و نقل ب?ن الملل? ه?رش از سال ???? تا?نون مشغول خدمات رسان? در زم?نه حمل بار به سراسر جهان است. ما به شما اطم?نان م? ده?م ?ه بار شما را سر?ع و ارزان در سراسر دن?ا به مقصد م? رسان?م. ما توانا?? خود را در زم?نه ارائه خدمات حمل و نقل بار به خاور نزد?? و م?انه مثل ا?ران و عراق و هم?ن?ن ?ل?ه ?شورها? آس?ا? مر?ز? به اثبات رسانده ا?م.

شر?ت ه?رش به عنوان ?? شر?ت با صلاح?ت و قابل اعتماد مسلما تحولات را تحت نظر دارد. به عنوان مثال در مقطع بحران اقتصاد?، مرا?ز اقتصاد? در تر??ه از اهم?ت و??ه ا? برخوردار شده بودند ?ه بر ا?ن ?ا?ه شر?ت ه?رش از سال ???? ارائه خدمات حمل و نقل سر?ع و به موقع خود را به تر??ه آغاز ?رد.

با شر?ت حمل و نقل ب?ن الملل? ه?رش همه محمولات مطمئن و سر وقت به مقصد م? رسند.

 
شعبه
شر?ت
صلاح?تها
معرف?ن
تماس با ما
مسؤل وبسا?ت ADSp صفحه اصل?